Kiewitseweg , 3690 Zutendaal
+0032485591943
DeGroteEikZutendaal@gmail.com

Statuten Vzw

Benaming
(voluit) : De Grote Eik

rechsvorm : VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

Zetel : Kiewitseweg 10 – 3690 Zutendaal

Onderwerp akte : STATUTEN – OPRICHTING & BENOEMING BESTUURDERS

Ondergetekenden:

Kristoff Albert Goossens, Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen
Johan Marie-Christine Pieter vd Walle, Terbeek 46, 3800 Sint-Truiden
Auke Kooistra, Roquebrune, 09240 Montseron, France
Tara Marisa Woudenberg, Barrio Valcaba 18, 39806 Soba, Cantabria Spanje
Rika Tatebe, Terbeek 46, 3800 Sint-Truiden

verklaren hierbij dat zij een vereniging zonder winstoogmerk oprichten met volgende statuten:

TITEL : NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: De Grote Eik

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 3690 Zutendaal, Kiewitseweg 10.

Artikel 3

Vzw De Grote Eik is een vereniging zonder winstoogmerk met als doelstelling:
Een gemeenschap te zijn die leeft in verbondenheid met de natuur en elkaar. Waar we geïnspireerd worden door duurzaam en zelfvoorzienend leven waardoor we een gezonde toekomst voor de volgende generaties manifesteren. Wij bieden de ruimte om elkaar te ontmoeten en te herbronnen, dit zowel voor jong en oud.
De gemeenschap de Grote Eik wil zo de volgende doelstellingen vertegenwoordigen: ecologie, tuinbouw, permacultuur, spiritualiteit, educatie, gezondheid en kunst. Wij streven deze doelstellingen na door middel van workshops, cursussen, evenementen en lezingen. Ook staat De Grote Eik open voor samenwerking met instanties en projecten die een zelfde visie delen.
De vzw mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van de hiervoor vermeldde niet-winstgevende doelstellingen te maken heeft. Dit met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten ten allen tijden volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de voorafgaand vermeldde niet-winstgevende doelstellingen.

Artikel 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur

TITEL II: LEDEN

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste drie bedragen. De vereniging kan vaste en toegetreden leden tellen. Vaste leden zijn diegenen die bij de oprichting deze statuten ondertekenen, en degenen wiens naam is vermeld op de alfabetische ledenlijst die jaarlijks wordt neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de plaats waar de vereniging haar zetel heeft.

De wettelijke bepalingen zijn alleen op de vaste leden toepasselijk. Enkel de vaste leden zijn lid van de Algemene Vergadering en zijn dus stemgerechtigd.

Artikel 6

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan vast lid worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/zij als dusdanig wordt aanvaard door de Algemene Vergadering/

Het kandidaat lid dient zijn schriftelijk verzoek om aanvaarding aan de Raad van Bestuur over te maken of kan voorgedragen worden door iemand uit de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering beslist ook over het ontslag van de vaste leden/

Elk werkend lid kan uit de vereniging treden mits schriftelijke opzegging aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een lid kan slechts ontslagen worden door de Algemene Vergadering met twee/derde meerderheid.

Artikel 7

De vaste leden zijn geen lidgeld verschuldigd.

De toegetreden leden mogen op een vrije basis hun jaarlijkse bijdrage leveren. Deze mag niet hoger zijn dan 50 Euro per jaar.

Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur en is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen.

Artikel 8

De vereniging kan sympathisanten, beschermleden, steunende of adviserende leden toelaten tot de vereniging. De Raad van Bestuur beslist over het toelaten van deze leden.

Deze leden worden beschouwd als toegelaten leden in de zin van de vzw-wet. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. Zij genieten ook niet van de andere rechten die de wet aan de vaste leden toekend. Hun rechten en plichten kunnen worden bepaald in een huishoudelijk reglement.

TITEL III -RAAD VAN BESTUUR

Artikel 9

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit tenzij de Algemene Vergadering anders zou bepalen.

Artikel 10

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of welke reden dan ook, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 11

De Raad van Bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Bestuurders die namens de vereniging optreden moeten ten aanzien van derden niet doen blijven van enige besluit of machtiging.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden behalve deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Artikel 12

De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheid uit als college.

De staking van stemming is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Voor financiële verrichtingen is de handtekening van minstens twee bestuurders vereist.

Voor administratieve formaliteiten volstaat de handtekening van een bestuurder.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle stichtende en werkende leden van de vereniging.

Elk lid heeft een stem.

Een lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid en zelfs door een toegetreden lid of een niet-lid van de vereniging.

Elke gevolmachtigde kan slechts een lid vertegenwoordigen.

Artikel 14

De Algemene Vergadering is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van de bestuurders, het aanvaarden en uitsluiten van vaste leden, het goedkeuren van de begroting en de rekening en alle andere voor de vzw-wet voorziene materies.

Artikel 15

De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid tenzij volgens de vzw-zet een bijzondere meerderheid vereist is.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Artikel 16

De Algemene Vergadering komt minstens een keer per jaar samen.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur. Alle stemgerechtigde leden worden mondeling of schriftelijk en minstens acht dagen op voorhand verwittigd door de secretaris.

Bij de oproeping wordt de agenda gevoegd.

De Algemene Vergadering kan ook besluiten nemen over punten die niet uitdrukkelijk op de agenda staan.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

Artikel 17

Het boekjaar loopt van een januari tot eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot eenendertig december van het volgende jaar.

De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting voor het volgende boekjaar voor. Beiden worden voor goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Deze Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18

De vereniging kan steeds ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering indien twee/derde van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden en er een meerderheid is van vier/vijf.

Zijn geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd dan moet er een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen worden. Deze tweede Algemene Vergadering kan geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 19

Het netto-actief van de vereniging zal worden overgedragen aan een vereniging die dezelfde waarden en doelstellingen vertegenwoordigt als deze vereniging.

TITEL: BENOEMING

De Algemene Vergadering heeft tijdens de oprichtingsvergadering en overeenkomstig de statuten de volgende personen aangesteld als leden van de Raad van Bestuur:

Voorzitter :

Secretaris : Johan Marie-Christine Pieter van de Walle, geboren te Sint-Truiden op 3 september 1983
Rijksregistratienummer 83090313529

Penningmeester : Rika Tatebe, geboren te Nagasaki op 7 december 1983
Rijksregistratienummer 83120752426

Deze bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde duur.

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen te Zutendaal op de stichtingsvergadering van 21 mei 2016.

Ondertekend door alle voormelde oprichtende leden.